РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА І СЕМЕСТР 2019-2020 н.р

На підставі результатів опанування учнями матеріалу тем упродовж їх вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних, контрольних письмових робіт та навчальної активності школярів учителями-предметниками виставлені тематичні оцінки, а на їх основі виставлено оцінки за І семестр. Урахована динаміка особистих навчальних досягнень учнів із предметів упродовж семестру, важливість тем, тривалість їх вивчення, складність змісту, тощо.

На початок І семестру в ліцеї навчалося 747 учнів, на кінець І семестру – 749:

- у початковій школі – 326 учні;

- у школі ІІ ступеня – 313 учнів;

- у школі ІІІ ступеня – 108 учнів.

за рішенням педагогічної ради оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 1-2 класів було вербальним.

/Files/images/0001.jpg

Результати навчальних досягнень учнів 2018-2019 н.р.

Упродовж навчального року вдосконалювалася система оцінювання навчальних досягнень учнів, як засобу гуманізації освіти. З урахуванням особливостей викладання навчальних предметів було визначено доцільність поточного оцінювання у 1-2-х класах. Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з навчальних предметів у 3-11-их класах –за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів, у 1-их та 2-х класах – вербальне. Навчальні досягнення учнів при вивченні курсів за вибором оцінювались за 12-бальною шкалою оцінювання. При вивченні факультативних курсів – не оцінювались.

У 2018/2019 навчальному році традиційно освітній процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини, як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів школи з метою запровадження профільного навчання та додаткових годин на вивчення окремих предметів.

За підсумками 2018/2019 навчального року із 743 учнів 1-11-х класів:

160 учнень 1 - 2-х класів оцінені вербально;

· 583 учні 2-11-х класів атестовані з усіх предметів за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних предметів;

· 548 учнів переведено до наступних класів;

· 67 учнів 2-8,10-х класів нагороджені Похвальними листами;

· 13 учні 9-х класів отримали свідоцтво про здобуття базової середної освіти з відзнакою ;

· 7 учнів 11-го класу були нагорожені золотими медалями « За високі успіхи у навчанні», троє - срібними медалями «За успіхи у навчанні» та отримали свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою.

Таким чином, якість навчальних досягнень учнів зросла в порівнянні з минулим навчальним роком. Але серед значних недоліків у роботі вчителів-предметників слід зазначити, що 18 учнів школи мають початковий рівень навчальних досягнень за 12-бальною шкалою. Слід розробити кожному вчителеві систему заходів, направлених на підвищення ефективності роботи педагогів в напрямку підвищення якості освіти.

Результати державної підсумкової атестації

Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979, та підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 22.08.2018 № 931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2018 за № 1030/32482, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, наказу Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 №59 «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2019 № 116 «Про внесення змін до додатка 2 наказу МОН від 25 січня 2019 року №59», враховуючи листи Міністерства освіти і науки України від 27.03.2019 №1/9-196 «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році», від 23.01.2019 № 1/9-41 «Про методичні рекомендації щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2018/2019 навчальному році», та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів закладів загальної середньої освіти в період з 14 травня по 11 червня 2019 року в школі було проведено державну підсумкову атестацію учнів 4-х, 9-х класів. Учні 11-х класів складали ДПА у формі ЗНО ( з 21 травня по 13 червня 2019 року).

З метою якісної організації проведення державної підсумкової атестації 4, 9, 11-х класів у школі були проведені наступні заходи:

· своєчасно складений розклад проведення державної підсумкової атестації;

· своєчасно складені розклади роботи атестаційних комісій;

· подані на затвердження склади державних атестаційних комісій до управління освіти Нововолинської міської ради;

· підготовлені матеріали відповідно до нормативних документів щодо проведення державної підсумкової атестації;

· оформлений стенд “Державна підсумкова атестація – 2019”

· з педагогічними працівниками школи, з учнями та їх батьками було проведено у січні-лютому 2019 року збори, наради, засідання щодо вивчення нормативних документів Міністерства освіти і науки України про порядок закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації.

У школі в 2018/2019 навчальному році в трьох 4-их класах навчався 82 учнів:

Тексти контрольних робіт з української мови та математики були складені учителями початкових класів, погоджені методичним об’єднанням вчителів початкових класів закладу освіти відповідно до навчальних програм початкової школи і охоплювали матеріал 4-х класів на кінець навчального року за рекомендаціями, визначеними листом Міністерства освіти і науки України.

Порядок проведення державної підсумкової атестації відповідав нормативним вимогам щодо проведення ДПА початкової школи. На проведення кожної підсумкової контрольної роботи відводилась 1 академічна година (шкільний урок): 5 хвилин – на організацію класу та пояснення змісту роботи і 35 хвилин – на її виконання.

З 82 учнів 4-х класів одна учениця була звільнена від ДПА за станом здоров’я, ще один учень, Ляшук Денис, на момент ДПА з математики захворів на вітряну віспу.

Результати наступні:

Навчальний предмет Кількість учнів 4 класів Складали ДПА Рівень навчальних досягнень учнів
початковий 1-3 бала середній 4-6 балів достатній 7-9 балів високий 10-12 балів
1 Українська мова 82 81 - 9 36 36
2 Математика 82 80 - 29 39 12

Оцінювання навчальних досягнень учнів під час перевірки підсумкових контрольних робіт здійснювалося відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України.

Під час аналізу результатів підсумкових контрольних робіт були визначені шляхи вирішення проблеми щодо ліквідації типових помилок, допущених в підсумкових контрольних роботах з української мови та математики, а саме:

· ретельніше повторювати пройдений матеріал у другому семестрі;

· систематично проводити роботу над помилками після написання контрольних та домашніх робіт;

· активізувати пошуки і впровадження нових сучасних методів та педагогічних технологій у навчанні учнів початкової школи з основних предметів;

· постійно використовувати особистісно-орієнтований та диференційований підхід у навчанні учнів початкових класів на кожному уроці.

У терміни згідно затвердженого розкладу в школі була проведена державна підсумкова атестація учнів 9-х класів на свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Державна підсумкова атестація за курс базової загальної середньої освіти учнів 9-х класів проводилась з трьох предметів: з української мови (диктант), математики (інтегрованого іспиту з алгебри та геометрії), іноземної мови (англійської). Рішення щодо вибору іноземної мови (англійської) було прийнято на засіданні педагогічної ради. З 51 учня 9-х класів звільнено від ДПА за станом здоров’я не було.

Результати наступні:

Навчальний предмет Загальна кількість учнів 9-х класів Кількість учнів, які складали ДПА Рівень навчальних досягнень учнів
початковий 1-3 бала середній 4-6 балів достатній 7-9 балів високий 10-12 балів
1 Українська мова 83 - 83 0 9 25 49
2 Математика 83 - 83 6 32 28 17
2 Іноземна мова (англійська) 83 - 82 0 10 21 51

Учні 11-х класів складали ДПА у формі ЗНО. З 35 учнів звільнених від ДПА не було. Результати в основному відповідають річним оцінкам.

Навчальний предмет (усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів) Загальна кількість учнів 11-х класів Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА Кількість учнів, які складали ДПА Рівень навчальних досягнень учнів
початковий середній достатній високий
Українська мова 35 - 35 - 1 9 25
Математика Історія України 35 - 20 - 1 9 10
35 - 15 - - 7 8
Англійська мова 35 - 15 - - 8 7
Біологія 35 - 6 - 1 3 2
Географія 35 - 6 - 1 3 2
фізика 35 3 - - 2 1
Французька мова 35 1 - - - 12
Кiлькiсть переглядiв: 190

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.