/Files/images/ліцей1.jpeg /Files/images/ліцей11.jpeg/Files/images/ліцей1.1.jpeg/Files/images/ліцей1.2.jpeg

ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ МІСЬКОЇ РАДИ

від 22 серпня 2019р. №31/17

СТАТУТ НОВОВОЛИНСЬКОГО ЛІЦЕЮ №1

НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВОЛИНСЬКОЇ ОІБЛАСТ

1.Загальні положення

1.1.Нововолинський ліцей №1 Нововолинської міської ради Волинської області є закладом загальної середньої освіти, який заснованим на комунальній власності територіальної громади міста Нововолинська, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері загальної середньої освіти, .що забезпечує потреби громадян у повній загальній середній освіті.

1.2.Повна назва: Нововолинський ліцей №1 Нововолинської міської ради Волинської області

1.3.Скорочена назва: Нововолинський ліцей №1.

1.4.Юридична адреса Нововолинського ліцею №1 Нововолинської міської ради Волинської області (далі – Ліцей №1):

45400 Україна,

Волинська область,

м. Нововолинськ, проспект Перемоги, 6.

Нововолинський ліцей №1 Нововолинської міської ради Волинської області створений у результаті зміни типу закладу та перейменування навчально – виховного комплексу «Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1- колегіум Нововолинської міської ради Волинської області» з переходом прав та обов’язків від даного закладу.

1.5.Засновником Ліцею є Нововолинська міська рада Волинської області (далі – Засновник).

1.6.Ліцей №1 є юридичною особою, діє на підставі Статуту, затвердженого Засновником. Ліцей №1 має печатку, штамп встановленого зразка, ідентифікаційний номер та рахунки в установах банку.

Ліцей №1 має статус неприбуткового закладу освіти.

1.7.Метою діяльності Ліцею №1 є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

вільне володіння державною мовою;

здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

математична компетентність;

компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

інноваційність;

екологічна компетентність;

інформаційно-комунікаційна компетентність;

навчання впродовж життя;

громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

культурна компетентність;

підприємливість та фінансова грамотність;

інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців).

1.8.Ліцей №1 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Нововолинської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Нововолинського міського голови, наказами управління освіти Нововолинської міської ради, іншими нормативно-правовими актами та власним Статутом.

1.9.Діяльність Ліцею №1 базується за принципом рівних можливостей для всіх.

1.10.Ліцей №1 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.11.Ліцей №1 несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: безпечні умови освітньої діяльності; дотримання державних стандартів освіти; дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами; дотримання фінансової дисципліни.

1.12. Мовою освітнього процесу в Ліцеї є державна мова.

1.13.Ліцей №1 здійснює освітню діяльність одночасно на декількох рівнях освіти та за різними видами освіти.

Структурними підрозділами ліцею є:

початкова школа, що забезпечує початкову освіту;

гімназія, що забезпечує базову середню освіту, допрофільну підготовку для навчання у ліцеї та поглиблене вивчення окремих предметів, зокрема англійської мови;

ліцей (академічного спрямування), що забезпечує профільну середню освіту, зокрема іноземної філології.

З урахуванням бажань , навчальних запитів здобувачів освіти та їх батьків, належного методичного, кадрового та матеріального забезпечення можливе запровадження інших профілів навчання.

1.14.Ліцей №1 має право власну символіку: прапор, гімн, герб, емблему, шкільну форму.

1.15.Взаємовідносини Ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.16.Реорганізація або ліквідація Ліцею здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.17.З питань, не врегульованих Статутом, Ліцей №1 керується чинним законодавством України.

2.Організація освітнього процесу

2.1.Засновник закріплює за Ліцеєм відповідну територію обслуговування і до початку навчального року обліковує учнів, які мають його відвідувати.

2.2.Зарахування учнів до Ліцею № 1 проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

2.3.Відрахування та переведення учнів до інших закладів загальної середньої освіти для здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2.4.Зарахування учнів до ліцею дозволяється проводити на конкурсних засадах.

2.5.Зарахування учнів до початкової школи та гімназії дозволяється проводити на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність цього закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування ліцею.

2.6.Навчальний рік у Ліцеї розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

2.7.Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються Ліцеєм у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

На основі освітньої програми Ліцей №1 складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

2.8.Режим роботи Ліцею визначається ним на основі відповідних нормативно-правових актів.

2.9.Тривалість уроків у ліцеї становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих класах - 45 хвилин.

Ліцей №1 може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

Різниця в часі навчальних годин перших - четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

2.10.Тривалість канікул у Ліцеї №1протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

2.11.Освітній процес у Ліцеї №1 здійснюється за груповою таіндивідуальноюформами навчання у порядку, встановленому законодавством.

2.12.Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення закладу, складання іспитів екстерном.

2.13.Наповнюваність класів у Ліцеї №1 не може перевищувати 30 учнів.

2.14.Поділу класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється у порядок, передбаченому чинним законодавством.

2.15.За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення засновника у Ліцеї №1 функціонують групи подовженого дня та гуртки, фінансування яких здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

2.16.Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили заклад загальної середньої освіти I, II і III ступенів, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

2.17.Поточне та підсумкове оцінювання знань учнів та вибір їх форм, змісту та способу здійснює заклад загальної середньої освіти.

2.18.Переведення учнів до наступного класу Ліцею №1 здійснюється упорядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

2.19.Переведення учнів до іншого закладу загальної середньої освіти здійснюється за наявності особових справ учнів встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти зразка.

2.20.Випускникам гімназії та ліцею видається відповідний документ про освіту. Зразки документів про загальну середню освіту затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. Виготовлення документів про загальну середню освіту здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

2.21.Виховання учнів у Ліцеї №1 здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними.

2.22.У Ліцеї забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

2.23.Примусове залучення учнів Ліцею до вступу в будь-які об'єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.

2.24. Для навчання дітей з особливими освітніми потребами Ліцей № 1 на підставі звернення батьків дитини або осіб, які їх замінюють, утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи. Організація інклюзивного навчання здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Відповідно до індивідуальних особливостей освітньої діяльності для кожного учня з особливими освітніми потребами складається індивідуальна програма розвитку дитини - документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання, визначає перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків дитини з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання.

2.25. Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі забезпечує асистент вчителя.

Освітні та соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку під час їх перебування в Ліцеї № 1 задовольняються асистентом дитини - соціальним працівником, одним із батьків або особою, уповноваженою ними.

2.26. Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами здійснюються за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, з урахуванням потреб дитини, визначених індивідуальною програмою розвитку. Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки дітям з особливими освітніми потребами здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3.Учасники освітнього процесу

3.1.Учасниками освітнього процесу в Ліцеї №1 є:учні (вихованці), керівники, педагогічні працівники, практичні психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють.

3.2.Права та обов’язки учні (вихованці):

3.2.1. Учні (вихованці)мають право на:

навчання впродовж життя та академічну мобільність;

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

якісні освітні послуги;

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

відзначення успіхів у своїй діяльності;

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

безпечні та нешкідливі умови навчання;

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня;

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

3.2.2. Учні (вихованці) зобов’язані:

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

3.3.Права та обов’язки педагогічних, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу

3.3.1.Педагогічні працівники мають право на:

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

педагогічну ініціативу;

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

захист професійної честі та гідності;

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

безпечні і нешкідливі умови праці;

подовжену оплачувану відпустку;

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

3.3.2. Педагогічні працівники зобов’язані:

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей , формуванню в учнів (вихованців) навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учнями (вихованцями) в освітньому процесі та науковій діяльності;

дотримуватися педагогічної етики;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати в учнів (вихованців) усвідомлення необхідності додержуватисяКонституціїта законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати в учнів (вихованців) повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

формувати в учнів (вихованців) прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

захищати учнів (вихованців) під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором.

3.3.3.Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами.

3.3.4.Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

3.4.Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють:

3.4.1.Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності закладу загальної середньої освіти;

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

3.4.2.Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватисяКонституціїта законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

3.5. Соціальний захист.

3.5.1. Учням (вихованцям) Ліцею №1 може подаватися додатково соціальна і матеріальна допомога за рахунок коштів центральних органів виконавчої влади та місцевих бюджетів, коштів юридичних і фізичних осіб України та громадян, які проживають за її межами, а також коштів фонду загальнообов'язкового навчання та за рахунок інших надходжень.

3.5.2. Діти з особливими освітніми потребами забезпечуються допоміжними засобами для навчання в Ліцеї №1 в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку під час їх перебування в Ліцеї №1 задовольняються асистентом дитини - соціальним працівником, батьками або особою, уповноваженою ними.

3.5.3 Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які навчаються в Ліцеї №1, забезпечуються харчуванням, одягом та іншими послугами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3.6.Охорона та зміцнення здоров'я учнів (вихованців)

3.6.1. Ліцей №1 забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів (вихованців).

3.6.2. Учні (вихованці) Ліцею№1 забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату закладу або відповідних закладів охорони здоров'я, упорядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3.7. Відповідальність за організацію харчування учнів (вихованців) у Ліцеї №1, додержання вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм покладається на засновників (власників) та керівника Ліцею№1 . Норми та порядок організації харчування учнів (вихованців) встановлюються Кабінетом Міністрів України.

3.8.Для учнів (вихованців) встановлюються різні види морального стимулювання та матеріального заохочення, передбачені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, статутом Ліцею № 1.

4.Управління закладом освіти

4.1.Головними завданнями Ліцею №1 є:

виховання громадянина України;

формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

виховання в учнів поваги доКонституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців).

4.2.Управління Ліцеєм №1 в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

засновник;

керівник закладу освіти;

колегіальний орган управління закладу освіти;

колегіальний орган громадського самоврядування;

інші органи, передбачені спеціальними законами та цим Статутом.

4.3. Засновник Ліцею №1або уповноважена ним особа:

затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами Ліцею №1;

розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником Ліцею №1 з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами Ліцею №1;

затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт Ліцею №1 у випадках та порядку, визначених законодавством;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Ліцею №1;

здійснює контроль за дотриманням установчих документів Ліцею №1;

забезпечує створення в Ліцеї №1 інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами Ліцею №1.

4.4. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність Ліцею №1, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

4.5. Засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої повноваження органу управління Ліцею №1 та/або наглядовій (піклувальній) раді Ліцею №1.

4.6. Засновник має право створювати заклад освіти, що здійснює освітню діяльність на кількох рівнях освіти.

4.7. Засновник Ліцею №1 зобов’язаний:

забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним Ліцею №1 на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

у разі реорганізації чи ліквідації Ліцею №1 забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

здійснює інші повноваження відповідно доКонституції України, законів України«Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про освіту».

4.8.Управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради є органом, уповноваженим засновником, на управління Ліцеєм №1.

4.9. Управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради:

- організовує нормативне, програмне, матеріальне, науково-методичне забезпечення, перепідготовку, підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників;

- забезпечує педагогічних працівників підручниками, посібниками, методичною літературою;

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів Ліцею №1;

- забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

- у разі ліквідації в установленому законодавством порядку комунального закладу загальної середньої освіти вживає заходів щодо влаштування учнів до інших закладів загальної середньої освіти;

- здійснює інші повноваження відповідно доКонституції України, законів України«Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про освіту», Положення про управління освіти.

4.10.Керівництво Ліцеєм №1 здійснює директор, повноваження якого визначаються законом, статутом та трудовим договором (контрактом).

4.11.Директор є представником Ліцею №1 у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами Ліцею №1.

4.12.Директор Ліцею №1 призначається на посаду та звільняється з посади засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами .

4.13.Директор Ліцею №1 призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше)з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту .

4.14.Одна і та сама особа не може бути директором Ліцею більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді.

4.15.Конкурсний відбір проводиться відповідно до Порядку, затвердженому засновником.

4.16.Директор Ліцею №1 в межах наданих йому повноважень:

організовує діяльність Ліцею №1;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності Ліцею №1;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Ліцею №1;

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Ліцею №1;

сприяє здоровому способу життя учнів та працівників Ліцею №1;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

щороку звітує про свою роботу відповідно до законодавства;

здійснює інші повноваження, передбачені законом та трудовим договором (контрактом).

4.17.Колегіальним органом управління Ліцеєм №1 є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом і статутом Ліцею №1.

Усі педагогічні працівники Ліцею №1 мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

Педагогічна рада Ліцею №1 :

планує роботу закладу;

схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради вводяться в дію рішеннями директора Ліцею №1.

4.14.У Ліцеї №1 можуть діяти:

органи самоврядування працівників Ліцею №1;

органи самоврядування здобувачів освіти;

органи батьківського самоврядування;

інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу ліцею є загальні збори колективу Ліцею №1.

4.15.У Ліцеї №1 можуть функціонувати методичні об’єднання(предметно- циклові комісії), що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.

4.16.Наглядова (піклувальна) рада Ліцею №1 створюється за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів. Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами Ліцею №1.

Наглядова (піклувальна) рада Ліцею №1 сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Ліцею №1 з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

Члени наглядової (піклувальної) ради Ліцею №1 мають право брати участь у роботі колегіальних органів Ліцею №1 з правом дорадчого голосу.

До складу наглядової (піклувальної) ради Ліцею №1 не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього Ліцею №1.

Наглядова (піклувальна) рада має право:

брати участь у визначенні стратегії розвитку Ліцею №1 та контролювати її виконання;

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

аналізувати та оцінювати діяльність Ліцею №1 та його керівника;

контролювати виконання кошторису та/або бюджету Ліцею №1 і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником Ліцею №1;

вносити засновнику Ліцею №1 подання про заохочення або відкликання керівника Ліцею №1 з підстав, визначених законом;

здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами Ліцею №1.

5.Матеріально-технічна база

5.1.До майна Ліцею №1 належать:

нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, тощо;

майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об’єкти авторського права та/або суміжних прав;

інші активи, передбачені законодавством.

5.2.Майно Ліцею №1 перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Нововолинська, належить йому на правах оперативного управління.

5.3.Основні фонди, оборотні кошти та інше майно Ліцею №1 не підлягають вилученню, крім випадків, встановлених законом.

5.4.Об’єкти та майно Ліцею №1 не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

5.5.Усі кошти, отримані від оренди нерухомого майна Ліцею №1, використовуються виключно на потреби закладу.

5.6.Майно Ліцею №1, яке не використовується в освітньому процесі, може бути вкладом у спільну діяльність або використане відповідно достатті 81 Закону України «Про освіту».

5.7.Порядок, умови та форми набуття Ліцеєм прав на землю визначаютьсяЗемельним кодексом України.

6.Фінансово-господарська діяльність

6.1.Фінансово-господарська діяльність Ліцею№1 здійснюється на основі його кошторису.

6.2.Фінансово-господарська діяльність Ліцею №1 проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів

6.3.Джерелами фінансування закладу є:

державний бюджет;

місцевий бюджети;

плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів;

доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

гранти вітчизняних і міжнародних організацій;

добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством.

6.4.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади.

Бухгалтерський облік Ліцею №1 здійснюється централізованою бухгалтерією управління освіти, у порядку визначеному законом, що регулює діяльність неприбуткових організацій.

Доходи (прибутки) ліцею або їх частини не підлягають розподілу серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб.

6.5 Доходи (прибутки) ліцею використовуються виключно для фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

6.6.Ліцей №1 має право згідно із законодавством придбати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умовпрацівників закладу.

6.7.Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.

6.8.Ліцей №1 має право надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновники відповідних закладів освіти мають право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

7.Міжнароднеспівробітництво

7.1.Ліцей №1 має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

7.2.Ліцей №1, педагогічні працівники, учні можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів і програм.

8. Контроль за діяльністю ліцею

8.1.Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти здійснюється відповідно доЗакону України «Про освіту».

8.2.Інституційний аудит закладу, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти, є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

9. Реорганізація / ліквідація закладу

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу загальної середньої освіти приймає засновник.

9.2. Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

9.3. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Ліцеєм №1. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

9.4 У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

9.5 У разі припинення діяльності юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів здійснюється згідно діючого законодавства.

9.6 При реорганізації чи ліквідації закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

9.7 Заклад є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Прикінцеві положення

З питань, не врегульованих Статутом, заклад освіти керується чинним законодавством України.

Якщо одне з положень Статуту буде визнано недійсним, це не торкається решти його положень.

Якщо одне із положень Статуту, у зв'язку із внесенням змін до законодавства, стає таким, що йому суперечить, Засновник застосовує норми, передбачені новим законодавством, та зобов'язується внести відповідні зміни

Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється за рішенням засновника та реєструються у встановленому порядку.

Кiлькiсть переглядiв: 741

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.