СТАТУТ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Навчально-виховний комплекс «Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1- колегіум Нововолинської міської ради Волинської області» (далі НВК) створений з метою забезпечення наступності в освітній діяльності школи І-ІІI ступенів, для задоволення потреб громадян у загальній середній освіті та здійснення профільного навчання старшої школи.

1.2. Юридична адреса закладу освіти:

45400 Україна, Волинська область

м. Нововолинськ,

проспект Перемоги, 6

е-mailschool1_nv@ukr.net

Навчально-виховний комплекс «Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1- колегіум Нововолинської міської ради Волинської області» створений у результаті реорганізації шляхом злиття комунального закладу «Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Нововолинської міської ради Волинської області» з «Нововолинський колегіум Нововолинської міської ради Волинської області» (рішення Нововолинської міської ради Волинської області від 03 червня 2009року №30/14) з переходом прав та обов’язків від обох закладів.

Засновником і власником закладу освіти є Нововолинська міська Рада.

Засновник через управління освіти виконкому міської ради здійснює фінансування та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти; надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання.

1.3. НВК є навчальним закладом комунальної форми власності.

2. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

3. Основними принципами розвитку навчально-виховного процесу школи визначено: принцип духовного розвитку особистості, принцип здорового способу життя, принцип партнерства (вчитель-учень- батьки).

4. Мета та завдання концепції розвитку школи це – забезпечення оптимального функціонування школи, як цілісної соціально-педагогічної системи, створення умови для ефективної діяльності всіх підсистем.

5. Стратегія розвитку концепції школи:

· забезпечення умов для якісної освіти та індивідуального розвитку;

· особистих досягнень учнів, стимулювання їх творчої активності, найбільш повної самореалізації в різних видах позаурочної діяльності, реалізація їх схильностей та інтересів через виховне середовище школи;

· формування національної свідомості, толерантності, духовності;

· забезпечення сприятливих умови для фізичного, психічного,інтелектуального, соціального становлення особистості учнів, досягнення рівня освіченості, що відповідає ступеню навчання, потенційним можливостям учнів; забезпечення якісної профорієнтаційної роботи, яка сприяєвизначенню напрямку діяльності кожного учня та свого місця у суспільстві;

· забезпечення в урочній та позаурочній діяльності, проведення заходів зі зміцнення здоров’я та формування здорового способу життя;

· забезпечення особистісної орієнтації освіти, диференціації змісту навчання шляхом поглибленого та профільного вивчення окремих дисциплін програми середньої освіти;

· створення належних оптимальних умов для навчання обдарованої молоді, її повноцінного розвитку шляхом надання можливості здобувати знання понад обов’язковий загальноосвітній рівень, розкриття та сприяння реалізації індивідуальних творчих здібностей і обдарувань;

· забезпечення якості навчання, шляхом впровадження в навчально- виховний процес інноваційних технологій; сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у школі;

· формування в учнів школи свідомого мотивованого вибору свогопрофесійного майбутнього;

· відповідальність учасників навчально-виховного процесу зарезультати підготовки школярів.

6.1. Головними завданнями школи є:

6.1.1. Забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту.

6.1.2. Виховання громадянина України.

6.1.3. Виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй.

6.1.4. Формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення.

6.1.5. Виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина.

6.1.6. Розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду.

6.1.7. Реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань.

6.1.8. Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

6.1.9. Створення умов для володіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

6.1.10. Створення умов для поглибленого вивчення англійської мови та інших

6.1.11. Забезпечення соціального захисту дитини, сприяння встановлення рівного доступу до повноцінної освіти різних категорій учнів, відповідно до їх індивідуальних нахилів, потреб, інтересів.

6.2. НВК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, чинним Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 27.08.2010р. № 778, нормативно-правовими актами, власним Статутом школи.

6.3. НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

6.4. НВК несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

· безпечні умови освітньої діяльності;

· дотримання державних стандартів освіти;

· дотримання договірних забов’язань з іншими суб’єктами· освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі забов’язань за міжнародними угодами;

· дотримання фінансової дисципліни.

6.5.У НВК визначена українська мова навчання і запроваджено:

Ÿ у спеціалізованій школі - поглиблене вивчення англійської мови з 1 класу;

Ÿ вивчення другої іноземної мови з 5 класу, а при наявності додаткового фінансування - з 2 класу;

Ÿ факультативне вивчення третьої іноземної мови;

Ÿ у колегіумі - суспільно-гуманітарний профіль, іноземної філології.

Організація навчального процесу старшої школи здійснюється відповідно до концепції профільного навчання.

З урахуванням бажань і навчальних запитів вихованців та батьків допускається зміна профілю.

6.6. НВК має право:

· проходити в установленому порядку державну атестацію;

· визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховногопроцесу;

· визначати варіативну частину робочого навчального плану;

· в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани; спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить чинному законодавству України;

· використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

· отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

· залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

· розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів; впроваджувати експериментальні програми; приймати та звільняти з роботи педагогічних працівників напідставі наказу керівника управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради;

· самостійно приймати та звільняти з роботи технічний та обслуговуючий персонал;

· встановлювати зразки форми для учнів;

· встановлювати власну символіку та атрибутику;

· користуватись пільгами, передбаченими державою;

· брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів;

· у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;

· за погодженням із управлінням освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради надавати приміщення для занять гуртків, клубів, спортивних секцій з метою розвитку творчих здібностей учнів, забезпечення їх фізичного здоров’я на підставі угоди про співробітництво

· здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

6.7. Медичне обслуговування учнівта відповідні умови для його організації забезпечуються управлінням освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради і здійснюються Нововолинською центральною міською лікарнею.

6.8. Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. НВК планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених МОН України, із конкретизацією варіативної частини та визначенням профілю навчання.

2.3. Індивідуалізація та диференціація навчання забезпечуються реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти.

2.4. Робочий навчальний план погоджується радою НВК і затверджується управлінням освіти виконкому Ново волинської міської ради.

2.5. Варіативна частина навчального плану формується з урахуванням профілю класу, побажань і потреб учасників навчально-виховного процесу, вищих навчальних закладів, з якими НВК співпрацює за угодами або входить до навчально-виховних комплексів чи об’єднань.

2.6. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники НВК самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф МОН України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.Можуть використовуватися посібники з іноземних мов закордонних видавництв, які відповідають вимогам навчальних програм.

2.7. Школа обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та цього Статуту з урахуванням специфіки, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

2.8. Навчально-виховний процес у школі може здійснюватись за груповою, індивідуальною та дистанційною формами навчання.

2.9. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв школа за погодженням з органом управління освітою, створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

2.10. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у школі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.11. У школі навчально-виховна робота поєднується з науково- методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

2.12. Школа може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України. Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України та Міністерством економрозвитку України.

2.13. НВК здійснює навчально-виховний процес за п’ятиденною формою навчання. У разі необхідності, відповідно до заяв батьків, режим може змінюватися.

2.14. Навчальний заклад має у своєму складі:

Ÿспеціалізовану школу І-ІІІ ступенів ;

Ÿколегіум, що включає проколегіальні (8-9 ) та 10-11 (12) класи колегіуму суспільно-гуманітарного або іншого (при потребі) навчального профілю;

ŸНВК є експериментальним майданчиком Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України .

2.15. Для учнів школи І ступеня за бажанням батьків, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, можуть створюватись групи продовженого дня.Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Режим роботи груп продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується директором.

2.16. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри), режим роботи та тижневе навантаження учнів встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради

У зонах екологічного лиха та епідемій виконавчим комітетом Нововолинської міської ради може встановлюватися особливий режим роботи закладів, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.17. Навчальний рік у НВК розпочинається 1 вересня у День знань і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. У школі встановлюється семестрова структура навчального року(перший семестр, другий семестр) у межах часу, що передбачено робочим навчальним планом. Режим роботи встановлюється в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом,і погоджується у відповідних службах.

2.18. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України).

2.19. За погодженням з управлінням освіти, виконкомом Нововолинської міської ради, з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю закладу, враховуючи рекомендації МОН України, запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.20. Тривалість уроків у НВК становить: у перших класах - 35 хв., у других - четвертих - 40 хв., у п’ятих - дванадцятих - 45 хв. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти та міською СЕС.Тривалість перерв встановлюється відповідно до санітарних норм з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви - 20 хвилин

2.21. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог. Погоджується радою НВК і затверджується директором. Для учнів 5-9 класів допускається проведення підряд двох уроків з одного предмету підчас проведення контрольних і лабораторних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11 класах дозволяється проведення спарених уроків з одного предмету варіативної та інваріантної частини навчального плану.

2.22. У НВК проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, на розвиток їх здібностей, нахилів і обдарувань.

2.23. Поділ класів на групи на уроках з іноземних мов та інших предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

2.24. Класи у НВК формуються за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу

2.25. Прийом учнів до школи здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. До 1-го класу зараховуються учні за результатами співбесіди. Прийом учнів до інших класів проводиться за результатами конкурсного відбору за наявності вільних місць. На час прийому до школи учнів створюється педагогічна комісія. Директор школи за погодженням з педагогічною комісією та радою школи може резервувати певну кількість місць під час прийому на вивільненні місця в усіх класах.

2.26. Керівник закладу зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу

2.27. Зарахування у підготовчі класи колегіуму зараховуються учні, які закінчили попередній клас загальноосвітньої або спеціалізованої школи і пройшли конкурсний відбір.

2.28. Поза конкурсом у колегіальні класи зараховуються переможці міських та призери обласних олімпіад з базових дисциплін, конкурсів - захисту науково-дослідницьких робіт МАН, учасники та призери ІV етапу Всеукраїнських олімпіад, учні спеціалізованої школи, рівень навчальних досягнень яких достатній і високий, випускники загальноосвітніх шкіл II ступеня, які одержали свідоцтво про базову освіту з відзнакою.

2.29. Зарахування учнів до школи здійснюється за результатами співбесіди, конкурсного відбору, за наказом директора школи на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх заміняють, також свідоцтва про народження дитини (оригінала та копії), медичної картки встановленого зразка, особової справи (крім дітей, які вступають до першого класу). До старшої школи ІІІ ступеня – документ про відповідний рівень освіти (свідоцтво про базову загальну середню освіту).

2.30. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі довідки про зарахування певного навчального закладу, куди переходить учень, або у випадку, коли батьки не можуть надати довідку з того навчального закладу, куди переходить дитина (переїзд на проживання за кордон, або за межі міста) підставою до наказу є заява батьків, або осіб, що їх заміняють. При цьому батькам або особам, що їх заміняють видається особова справа учня встановленого зразка та медична картка.

2.31. Переведення учнів школи до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.32. У разі вибуття учня з міста батьки або особи, що їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

2.33. Поділ на групи, не передбачений МОН, може проводитись за рахунок додаткового фінансування засновником та за батьківську плату (за згодою).У 10-11 класах можливий поділ на практичні заняття з профілюючого предмету.

Основними формами навчально-виховного процесу є уроки, лекції, лабораторно-практичні та семінарські заняття, диспути, екскурсії тощо. Поряд з традиційними методами і формами використовуються інноваційні технології навчання.У закладі навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною.

2.34. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначається вчителем відповідно до педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
 Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

2.35. У навчальному закладі основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне). У випускних 4-х, 9-х і 11-х (12-х) класах проводиться також державна підсумкова атестація, зміст, форма і порядок якої встановлюється Міністерством освіти і науки України .Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану закладу. Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.

2.36. В основу оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно діючої системи оцінювання покладено чотири рівні: початковий, середній, достатній, високий.

Оцінювання здійснюється у 12-бальній системі згідно “Загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти” та рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо оцінювання з кожного предмету навчального плану.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

2.37.Заклад може використовувати інші систем оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з управлінням освітоювиконавчого комітету Нововолинської міської ради. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

2.38. Учні, рівень навчальних досягнень яких за навчальний рік початковий хоча б з одного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора відраховуються зі школи. Про це письмово в двотижневий термін до можливого відрахування повідомляється управління освіти виконкому Нововолинської міської ради, а у місячний термін - батьки учня.Батьки або особи, які їх замінюють, мають право оскаржити
рішення педагогічної ради щодо відрахування дитини з
НВК до управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради. 2.39. Рішення про відрахування із закладу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

2.40. Учні мають право на повторне семестрове оцінювання з метою підвищення оцінки.Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше 5 днів після подання заяви. заява подається у триденний термін після виставлення семестрового балу.
2.41. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили ІІ і ІІІ ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення ДПА визначається Положенням про ДПА.
2.42. Для вирішення спірних питань, що виникають під час проведення семестрового оцінювання та державної підсумкової атестації НВК, створюється апеляційна комісія .Рішення апеляційної комісії НВК стосовно коригування семестрового балу є остаточним згідно Інструкції про переведення і випуск учнів ( наказ МОН України від 06.05.2008р. № 319). Коригування річної оцінки не допускається.
2.43. Для забезпечення об’єктивного проведення ДПА відповідно до вимог Положення про державну підсумкову атестацію у НВК створюється апеляційна комісія з кожного предмета.

2.44. У разі незгоди учнів, батьків з результатами ДПА, що проводилася у письмовій формі, ними можуть подаватися обґрунтовані заяви до апеляційної комісії:

НВК - протягом 3 днів після оголошення результатів,

управління освіти - не пізніше 3-х днів після оголошення результатів апеляційної комісії НВК.

2.45. Порядок переведення і випуск учнів НВК визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН України від 14.04.2008 р. № 319.

2.46. Поведінка учнів школи оцінюється.

Основними критеріями оцінки є:

“зразкова” - виставляється учням, які свідомо й відповідально ставляться до виконання своїх обов'язків, є прикладом для наслідування;

“добра” - виставляється тим, хто виконує визначені обов’язки учня, доручення вчителів;

“задовільна” - виставляється тим, хто виконує обов'язки учня НВК, але лише при постійному контролі з боку вчителів, батьків, допускаються поодинокі незначні порушення;

“незадовільна” - виставляється учням, котрі систематично порушують покладені на них обов'язки, в окремих випадках так може бути оцінена поведінка школярам, які скоїли правопорушення, грубо знехтували законними вимогами дирекції школи, вчителів, проявили зневагу до державних символів.

При повторному грубому порушенні Статуту закладу, законодавства про освіту, правил внутрішнього розпорядку наказом директора учні відраховуються зі школи.

Учні школи, поведінка яких за результатами річного оцінювання оцінена нижче як “зразкова”, не можуть бути відзначені Похвальними листами чи претендувати на одержання свідоцтва про базову середню освіту та атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою.

У документі про освіту оцінка з поведінки не виставляється.

2.47. Учням, які успішно закінчили основну школу НВК, видається свідоцтво про базову середню освіту встановленого зразка.Випускники школи II ступеня з високим рівнем навчальних досягнень одержують свідоцтво про базову освіту з відзнакою. Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.

2.48. Випускники старшої школи одержують атестат про повну загальну середню освіту.Випускники НВК, що мають високий рівень навчальних досягнень, нагороджуються золотою або срібною медаллю, їм видається атестат із відзнакою.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

2.49. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

2.50. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється управлінням освітоювиконавчого комітету Нововолинської міської ради.

2.51. Нагородження учнів здійснюється згідно Положення про золоту медаль “Про високі досягнення у навчанні” та срібну медаль “За досягнення у навчанні”, Положення про похвальний лист “За високі досягнення у навчанні” та похвальну грамоту “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”. Підвищення результатів семестрового оцінювання шляхом переатестації не дає підстав для нагородження учнів Похвальними листами, грамотами, одержання документів про закінчення школи з відзнакою.

2.52. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

2.53. За рахунок спонсорських коштів нагороджуються учні за особливі досягнення у навчанні, успіхи в предметних олімпіадах, турнірах, конкурсах-захистах наукових робіт та переможці конкурсів “Кращий учень школи”, «Кращий клас».

2.54. За НВК територія обслуговування не закріплюється.

2.55. НВК співпрацює за окремими угодами з вищими навчальними закладами різних типів і рівнів акредитації, може входити до складу навчально-виховних комплексів та об’єднань із вищими навчальними закладами.

2.56. Взаємовідносини НВК з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними.

2.57. Виховання учнів у закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.58. Цілі виховного процесу в НВК визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.59. У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які громадські об'єднання, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених об'єднаннях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2.60. Дисципліна в закладах дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту закладу.

2.61. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу у школі є: є учні, керівники, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, батьки або особи, які їх заміняють.

3.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права та обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку.

3.3. Учні НВК мають гарантоване державою право на:

Ÿ доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

Ÿ на вибір закладу, форми навчання, профільного напрямку,

Ÿ факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

Ÿ брати участь у різних видах науково-практичної діяльності,

Ÿ конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

Ÿ отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

Ÿ брати участь у роботі учнівського самоврядування школи;

Ÿ брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

Ÿ брати участь у добровільних учнівських об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

Ÿ на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

Ÿ на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

Ÿ користування навчально-виробничою, науковою, матеріально - технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою школи;

Ÿ перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

Ÿ повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

Ÿ коригування семестрового оцінювання.

3.4. Учні зобов'язані:

Ÿ оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

Ÿ підвищувати свій загальний культурний рівень;

Ÿ брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом школи, цим Статутом;

Ÿ дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм,поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

Ÿ виконувати вимоги педагогічних та інших працівників школи відповідно до цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку школи;

Ÿ брати участь у різних видах трудової діяльності;

Ÿ дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

Ÿ дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку школи, правил поведінки учнів; дотримуватися правил особистої гігієни, правил поведінки у громадських місцях;

Ÿ дотримуватись вимог Указу Президента України «Про шкільну форму для учнів закладів освіти», одягати та носити шкільну форму;

Ÿ вести здоровий спосіб життя: в приміщеннях та на території школи не вживати алкоголь, наркотики, не курити тощо;

Ÿ дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

Ÿ брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

Ÿ відшкодувати збитки завдані школі, якщо завдані з вини учня.

3.5. Учні школи залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6. У НВК для учнів є обов’язковою шкільна форма відповідно до Постанови Кабміну України від 22.08.1996 року.

3.7. За високі навчальні досягнення, зразкову поведінку, досягнуті високі результати в олімпіадах, конкурсах, змаганнях для учнів НВК застосовуються такі форми матеріального і морального заохочення:

подяка, лист-подяка батькам, грамота, похвальний лист, цінний подарунок, грошова премія, представлення до нагородження золотою чи срібною медаллю, представлення до отримання стипендії міського голови.За перемогу у внутрішкільних змаганнях, конкурсах можуть нагороджуватись класні колективи.

3.8. Педагогічними працівниками НВК можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я, який дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.9. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.10. Призначення педпрацівників у НВК проводиться на конкурсній основі за контрактом.

3.11. Штати НВК розробляються відповідно до чинного законодавства і цього Статуту, враховуючи науково-дослідну, експериментальну роботу закладу і затверджуються міською радою ( власником).Розгортаються штати у повній мірі при наявності коштів.

3.12. Педагогічні працівники НВК мають право:

• самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

• брати участь у роботі методичних комісії, нарадах, зборах та інших органах самоврядування школи, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

• обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації;

• навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

• проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

• проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

• вносити керівництву школи і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

• на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

• об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

• порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності;

• виявлення педагогічної ініціативи;

• участь у роботі органів громадського самоврядування;

• отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, в порядку визначеному законодавством України;

• користуватися подовженою оплачуваною відпусткою згідно, Закону України “Про працю”.

3.13. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.14. Педагогічні працівники НВК зобов'язані:

• забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

• контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

• нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, адміністрації школи;

• сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

• виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

• виконувати цей Статут, правила внутрішнього розпорядку, посадову інструкцію, функціональні обов’язки, накази, розпорядження;

• брати участь у роботі педагогічної ради, засіданнях методичних комісій, нарадах, зборах;

• виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб;

• повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

• готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

• дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків, колег;

• захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

• постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

• виконувати накази і розпорядження директора школи, органів управління освітою;

• вести відповідну документацію;

• сприяти зростанню іміджу школи;

• дотримуватися ділового стилю у мовленні, спілкуванні, одязі;

• не курити у приміщеннях та на території школи;

• брати участь у підготовці приміщень школи до навчального року в канікулярний час;

• утримувати навчальні приміщення відповідно до вимог правил пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних вимог;

3.15. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором НВК у погодженні з профспілковим комітетом закладу та затверджується управлінням освіти виконавчого комітету.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

3.16. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.17. Директор закладу призначає класних керівників за їх згодою, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, керівниками методичних комісій, їхні права і обов'язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, правилами внутрішнього розпорядку, цим Статутом.

3.18. Керівники і педагогічні працівники підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. Атестація, як правило, здійснюється один раз на п’ять років.

За результатами атестації працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія та може бути присвоєно педагогічне звання „старший учитель”, „учитель-методист” та інші заохочення.

У випадках, коли результати роботи педагогічного працівника високі або навпаки, може здійснюватись позачергова атестація.

3.19. Призначення на посаду, звільнення педагогічних працівників, нагородження і стягнення та інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України „Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

3.20. З метою підвищення кваліфікаційного рівня, професійного зростання педагогічних працівників у школі створюються та функціонують предметні методичні комісії: суспільно-гуманітарна, природничо-математична, іноземної філології, вчителів початкових класів, спортивно- технологічна, класних керівників. При потребі можуть створюватися інші.

Керівництво комісією здійснює педагогічний працівник, що має вищу кваліфікаційну категорію.

3.21. За рішенням піклувальної ради, ради НВК педагогічні та інші працівники школи можуть преміюватись, отримувати надбавки до заробітної плати за рахунок спонсорських або благодійних коштів.

3.22. Педагогічні та інші працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку НВК, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору чи контракту або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.23. Технічні працівники, допоміжний, обслуговуючий персонал приймаються на роботу і звільняються директором школи згідно з чинним законодавством. Їх права і обов’язки регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією.

3.24. Права і обов’язки адміністративно-управлінського регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку школи, посадовою інструкцією.

3.25. Адміністративно-управлінський, технічний, допоміжний та обслуговуючий персонал мають право:

· брати участь у роботі виробничих нарад, зборах трудового колективу; захищати дітей, учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, інших шкідливих звичок;

· постійно підвищувати професійний рівень, майстерність і загальну культуру;

· порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності;

· на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

· об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

3.26. Технічні працівники, допоміжний персонал зобов’язаний:

· дотримуватися Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку;

· сумлінно виконувати свою роботу у відповідності до посадових інструкцій;

· виконувати накази і розпорядження директора школи; брати участь у роботі виробничих нарад, зборах трудового колективу;

· берегти обладнання, інвентар, матеріали, тощо; виконувати роботи тимчасво відсутніх інших учбово-допоміжних та обслуговуючих працівників у відповідності до чинного законодавства;

· в установлені строки проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством; виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

· захищати дітей, учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, інших шкідливих звичок;

· додержуватися етики, моралі, поважати гідність учня, працівника; постійно підвищувати професійний рівень, майстерність і загальну культуру.

3.27. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

Ÿобирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

Ÿзвертатися до органів управління освітою, керівника НВК і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

Ÿприймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності НВК;

Ÿбрати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

Ÿна захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.28. Батьки та особи, які їх заміняють, несуть відповідальність за забезпечення необхідних умов для здобуття дитиною освіти відповідно до навчальних планів і програм НВК.

3.29. Батьки зобов'язані:

Ÿпостійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

Ÿповажати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

Ÿвиховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

Ÿсприяти одержанню додаткових освітніх послуг.

3.30. У разі невиконання батьками та особами, які їх заміняють, обов'язків, передбачених законодавством, НВК може порушити клопотання перед відповідними органами про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.31. Представники громадськості мають право:

Ÿ обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування у НВК;

Ÿ керувати учнівськими об’єднаннями, клубами за інтересами і гуртками, секціями;

Ÿ сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню НВК.

3.28. Представники громадськості зобов’язані дотримуватись Статуту навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насилля, дотримуватись етики поведінки та моралі.

ІV. УПРАВЛІННЯ НВК

4.1. Управління НВК здійснюється його засновником.

4.2. Безпосереднє керівництво НВК здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

4.3. Директор закладу та його заступники призначаються на посаду та звільняються управлінням освіти виконкому згідно із законодавством. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.4. Директор НВК:

Ÿздійснює керівництво педагогічним колективом;

Ÿ забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

Ÿорганізовує навчально-виховний процес;

Ÿорганізовує і контролює роботу заступників директора;

Ÿзабезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

Ÿвідповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

Ÿстворює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

Ÿзабезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

Ÿрозпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

Ÿпідтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

Ÿдає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами;

Ÿзабезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

Ÿ призначає класних керівників, завідувачів навчальними кабінетами, майстернями;

Ÿрозглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учнів із загальноосвітнього навчального закладу і за наявності підстав вирішує разом з батьками та службами у справах неповнолітніх питання про їх подальше навчання;

Ÿконтролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

Ÿвидає у межах свої компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

Ÿ несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками.

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу;

Ÿ створює умови для творчого зростання педагогічних працівників та застосування ними ефективних форм і методів навчання і виховання;

Ÿ за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу.

4.5. Директор НВК є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом.

4.6. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питанні навчально-виховного процесу.

4.7. Педагогічна рада розглядає питання:

Ÿудосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

Ÿпланування та режиму роботи НВК;

Ÿпереведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

Ÿпідвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчальний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

Ÿморального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу;

Ÿпритягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов'язків.

4.8. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у НВК є конференція учасників навчально-виховного процесу, яка скликається не менше одного разу на рік.Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад конференції встановлюється колективним договором.

Конференція заслуховує звіт директора і голови ради НВК, розглядає питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

4.9. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчального закладу.

4.10. Метою діяльності ради є:

· сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

· об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

· формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

· розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

· підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.11. Основними завданнями ради є:

· підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

· визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

· формування навичок здорового способу життя;

· створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

· сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

· підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

· сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);

· підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

· ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

· стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

· зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та НВК з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.12. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією загальноосвітнього навчального закладу.

4.13. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

4.14. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.15. Рада навчального закладу діє на засадахпріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; дотримання вимог законодавства України; колегіальності ухвалення рішень; добровільності і рівноправності членства; гласності.

4.16. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

4.17. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, а також членами ради.

4.18. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

4.19. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

4.20. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

4.21. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

4.22. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.23. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

4.24. Голова ради може бути членом педагогічної ради.

4.25. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

4.26. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

4.27. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.28. Рада НВК:

· організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

· вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

· спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

· разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

· затверджує режим роботи навчального закладу;

· сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

· приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю за “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

· разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

· погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

· заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

· бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

· виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);

· виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

· вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

· ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

· сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);

· розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);

· розглядає питання родинного виховання;

· бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

· сприяє педагогічній освіті батьків;

· сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

· розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);

· організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);

· розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

· вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

· може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

4.29. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.30. При НВК за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.31. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.32. Основними завданнями піклувальної ради є:

· сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

· співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у НВК;

· міцнення навчально-методичної, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної та лікувальної бази НВК;

· організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;

· вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

· запобігання дитячій бездоглядності;

· сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

· стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);

· всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів (вихованців) та навчальним закладом;

· сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу та їх соціально-правовому захисту.

4.33. Піклувальна рада формується з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

4.34. Члени піклувальної ради обираються на конференції НВК закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

4.35. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

4.36. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника НВК.

4.37. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.

4.38. Піклувальна рада діє на засадах:

· пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

· дотримання вимог законодавства України;

· самоврядування;

· колегіальності ухвалення рішень;

· добровільності і рівноправності членства;

· гласності.

4.39. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

4.40. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

4.41. Засідання піклувальної ради є правомірним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

4.42. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

4.43. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації через спеціальні стенди тощо.

4.44. Рішення піклувальної рада в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.45. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

4.46. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

4.47. Голова піклувальної ради:

· скликає і координує роботу піклувальної ради;готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

· визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

· представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

4.48. Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.49. Піклувальна рада має право:

· вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навального закладу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно - спортивної, корекційно - відновної та лікувально - оздоровчої бази навчального закладу;

· залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

· вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

· стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);

· брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

· створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.48. У НВК можуть створюватися учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

4.49. У НВК діють класні батьківські комітети, методичні об’єднання і комісії, органи учнівського самоврядування, положення про які розробляє і затверджує МОН України.

V. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного, лінгафонного і комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету, теплиці, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1.НВК є неприбутковою організацією.

6.2. Доходи неприбуткової організації не підлягають розподілу серед працівників(крім їх праці, нарахування єдиного соціального внеску) та членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу для реалізації державної політики та рішень у сфері управління, завдань та напрямів діяльності, що визначені Статутом.

6.3.Фінансування закладу здійснюється його засновником через управлінням освітоювиконавчого комітету Нововолинської міської ради відповідно до законодавства.

6.4. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України ,Законів України "Про освіту" , "Про загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів.

6.5. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

· кошти засновника(ів);

· кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти та додаткові кошти, враховуючи експериментальну, науково-дослідницьку роботу, що проводиться у НВК;

· кошти, отримані за надання платних послуг;

· доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

· благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

· інші джерела, що не заборонені законодавством.

6.6. У навчальному закладі державної чи комунальної форм власності створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу при погодженні з радою НВК.

6.7. Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюються цим навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

6.8. Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

6.5. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.7. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

VІІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ І СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1 Навчально-виховна робота у НВК поєднується з науково-методичною, науково-дослідницькою та експериментальною.

7.2 НВК має право:

· укладати угоди про співробітництво з вищими навчальними закладами, науковими установами і входити до складу навчально-наукових комплексів і об’єднань, мати статус експериментального майданчика;

· організовувати дослідницько-експериментальну роботу;

· проектну діяльність, апробацію нових освітніх технологій та засобів навчання із подальшим використанням у навчально-виховному процесі.

7.3. Відповідно до угод про співпрацю НВК має право на організацію роботи навчально-консультаційних центрів по підготовці до ЗНО та підготовчих курсів до вступу у ВНЗ І – ІV рівнів акредитації.

VIII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

8.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально - технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

8.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

8.3. Участь НВК у міжнародних програмах, проектах,учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

ІХ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти здійснюють:

· Міністерство освіти і науки України;

· Державна інспекція навчальних закладів при Міністерстві освіти і науки України;

· Управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради;

· Засновник закладу.

9.2. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

9.3. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю.

9.4. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником (власником) та управлінням освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради відповідно до законодавства.

Х. РEOРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.

10.2. Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

10.3. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління НВК. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

10.4. У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

10.5. У разі припинення діяльності юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)передача активів здійснюється згідно діючого законодавства.

10.6. При реорганізації чи ліквідації закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

ХІ. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

Зміни до статуту закладу реєструються у встановленому законодавством порядку та набирають чинності з моменту реєстрації уповноваженими органами державної реєстрації.

«ПОГОДЖЕНО»

Начальник управління освіти М. П. Остапюк

Кiлькiсть переглядiв: 850

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.